3.7. Kokkuvõte

Print Friendly, PDF & Email

Õppeprotsess lastetöös õnnestub, kui arvestatakse laste õppimise iseärasustega. Mida väiksemad lapsed, seda mitekesisem peab õppeprotsess olema ning seda väiksem peab olema pelgalt sõnaline osa. Kõigi õppijate puhul kehtib põhimõte, et nad õpivad paremini, kui nad on õppeprotsessi kaasatud. Hädatarvilik eduka õppimise seisukohalt on seoste loomine, kordamine ning hästi läbimõeldud struktuur.

Õppekava ülesehitamisel on kõige olulisem keskenduda eesmärkidele, mida soovitakse saavutada. Selle juures tuleb arvestada nii õppijate võimekuse kui ka organisatsiooni (tavaliselt koguduse või kiriku) alusväärtuste ja teoloogiaga. Õppekava osad – teemad, tegevused ja õpilastele antav tagasiside – peavad lähtuma sellest, millist õppimist eeldatakse.

Õppekava nimetatakse sidusaks, kui selle osad on kooskõlas. Mida suurem on sidusus, seda suurem on lootus, et õppijad saavutavad kavandatud eesmärgid ehk õpiväljundid. Sidususe saavutamiseks on oluline kavandada õpisisu ja õppemeetodid nii, et need aitavad saavutada õpiväljundeid.

Eesti koguduste ja kirikute lastetöös on esimene samm sidusa õppekava suunas see, kui lastetöö eesmärgid arutatakse läbi ning koostatakse õpiväljundite põhine õppekava. Praegu on hea juba seegi, kui tunnid on järjest asetatud ja loodud nn vana süsteemi õppekava. Palju paremaid tulemusi võib saavutada siis, kui õppekava lähtuks eesmärkidest ja oleks parima nüüdisaegse õppekavamõistmise järgi koostatud, arvestades laste arengut ja eelteadmisi.

Õppekava üheks osaks, millele on siiani antud ehk liigagi suur roll, on õpisisu. Käesolev peatükk kaardistas erinevaid viise õpisisu valimiseks. Nende juures on siiski olulisim kriteerium õppekava sobivus õpiväljunditega. Sama kehtib ka õppemeetodite valikul. Lisaks mõjutab õppemeetodite valikut, millises tunni osas neid kasutatakse – kas häälestamise, uue õpetamise või kinnistamise faasis.

Viimaks peatuti peatükis lastetöö erinevatel vormidel. Vormi nimetusest olulisem on, et lastele suunatakse erisuguseid tegevusi. Nende kõigi läbiviimisel on abi peatüki õppeprotsessi koostamisel antud nõuannetest.

Comments are closed.