• JÄKTUSUUTLIK LASTETÖÖ      |       SISUKORD       |     LISALUGEMIST
  • Lastetöö käsiraamat on koostatud mõne aasta eest eesmärgiga toetada koguduste ja parakiriklike organisatsioonise lastetöötajaid. See käsiraamat ilmus trükituna 2012.aastal. Parema kättesaadavuse huvides riputame selle ka siia, käsiraamatute ritta üles.
         Lastetöö käsiraamatus on juttu Eesti koguduste lastetöö kujunemisest, laste arengust ja õppimisest, seadusandlikest aspektidest ja õpetaja eetikast. Pikem ja põhjalikum osa on pühendatud didaktikale – kuidas õppetööd eesmärgistada ja kavandada, milliseid õppemeetodeid kasutada ning kuidas teada, kas lapsed on õppimise eesmärgid saavutanud.
         Laste õpetamine on üks võtmetegevusi kasvavate inimeste elukvaliteedi toetamisel ning kristliku kiriku levikul. Eeskuju, õpetus ja ühine kuulumine koguduse osadusse on elumuutva väärtusega.

Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendi tervitus

Jeesus ütles: “Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!” Mk 10:14. See Õnnistegija üleskutse on kõlanud pea läbi kahe tuhande aasta. Üles- kutset on mõistetud ja rakendatud erinevatel ajastutel ja erinevates kul- tuurides erinevalt, kuid eesmärk juhtida uued ja uued põlvkonnad Jumala riiki on jäänud samaks. Nimetatud eesmärki peab silmas ka antud käsiraamat. Siin kõneldakse laste ja noortega tehtava usulise kasvatuse ajaloost, eesmärkidest ja põhi- mõtetest erinevates uskkondades.…

Loe edasi

Sissejuhatus

Teie käes on raamat, mis on kirjutatud nii praegustele kui ka tulevastele koguduste lastetööd korraldavatele ja läbiviivatele inimestele, seega neile, kes juba on laste- ja noortetöö tegijad või tahavad selleks saada. Raamatust leiab ülevaate lastetöö ajaloo kohta Eestis, lapse arengulistest iseärasus- test, õppeprotsessi kavandamisest ning seadusandlikest regulatsioonidest selles vallas. Mõned raamatu autorid ja kaasautorid töötavad õppejõududena kõrgkoolides, mis koguduste vabatahtlikke ja töötegijaid ette valmistavad, ning kes omavad praktilist lastetöö kogemust kogudustes. Raamatu algatus- toimkonda kuulusid…

Loe edasi

I peatükk: Kiriklik lastetöö Eestis – ajalugu ja tänapäev

Kiriklikku lastetööd peetakse suurimaks vabatahtlikuks liikumiseks maailmas, mille eesmärgiks on vaimulik kasvatus – kristlike põhimõtete levitamine laste ja noorte hulgas. Peatükk annab põgusa ülevaate erinevate Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute lastetöö kujunemisest ja pühapäevakoolitöö korraldamisest tänapäeval. Algallikate vähesuse tõttu ei kujunenud peatükk kahjuks päris terviklikuks teemavaldkonna käsitluseks. Samas on tegemist esimese katsega käsitleda ajaloolises kontekstis paralleelselt erinevate uskkondade lastetöö kõige olulisemaid etappe ning põhimõtteid.

Loe edasi

II peatükk: Arenev laps

Peatükk püüab anda vastuse küsimusele, mida kujutab endast lapse areng, kuidas areng lapse- ja noorukieas toimub ning kuidas saab arengut suunata ja toetada. Juttu tuleb konkreetsetest arenguteooriatest, seejärel antakse ülevaade lapse arengust vanuseastmete kaupa ning viimaks tuuakse esile lapse kõlbeline ja usuline areng. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele: „Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin…

Loe edasi

III peatükk: Õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine

Peatükk annab vastuse järgmistele küsimustele: mis on õppimine ja kuidas õpib õppija kõige paremini; miks on vaja õppekava ning kuidas seda koostada. Lugejale pakutakse erinevaid võimalusi õpisisu struktureerimiseks ja valimiseks. Seejärel peatutakse kõige olulisematel õppemeetoditel. Antakse nõu, kuidas tund kokku panna ja üles ehitada. Viimaks kaardistatakse erinevaid lastetöö võimalusi kogudustes ja kristlikes organisatsioonides.

Loe edasi

IV peatükk: Lastetöötegija ametist ja eetikast

Peatükk pakub mõtlemisainet kiriku lastetöö ning riiklikult korraldatud noorsootöö seoste, lastetöötegija ametikäsitluse ja kutse-eetika üle. Käsitletakse olulisemaid Eesti Vabariigi seadusi, millega kogudustes lastetöö korraldamisel ja läbiviimisel tuleb arvestada. 4.1. Kiriku lastetöö Eesti Vabariigi seadusandluslikus kontekstis Millised seadusandlikud raamid piiritlevad kogudustes tehtavat lastetööd? Käesolevas käsiraamatus käsitletakse kiriku lastetööna tegevust kuni 14-aastaste inimestega, Eesti Vabariigi lastekaitseseadus peab lapseks kuni 18-aastast isikut ning noorsootöö seaduses kasutatakse mõistet noor 7–26-aastase isiku kohta. Seega saab ja tuleb kiriku lastetööd käsitleda…

Loe edasi