4.1. Kiriku lastetöö Eesti Vabariigi seadusandluslik kontekst

Millised seadusandlikud raamid piiritlevad kogudustes tehtavat lastetööd? Käesolevas käsiraamatus käsitletakse kiriku lastetööna tegevust kuni 14-aastaste inimestega, Eesti Vabariigi lastekaitseseadus peab lapseks kuni 18-aastast isikut ning noorsootöö seaduses kasutatakse mõistet noor 7–26-aastase isiku kohta. Seega saab ja tuleb kiriku lastetööd käsitleda nii noorsootöö kui ka lastekaitse seaduse kontekstis. Lastekaitseseadus sätestab nii lapse õigused, vabadused ja kohustused kui ka nende kaitse. Seaduses toodud põhimõtteid tuleks tähele panna ka kiriku lastetöö korraldamisel. Lastekaitseseadust läbivaks põhimõtteks on alati ja…

Loe edasi

4.2. Lastetöötegija amet, ettevalmistus ja nõustamine

Lisaks noorsootöö ja koguduse elu korraldust reguleerivatele õigusaktidele on oluline silmas pidada, et inimesed, kes noortega töötavad, omaksid tööks vajalikku ettevalmistust. Siin on koht ka varasematel kogemustel ning tegevusele seatud eesmärkidel. Sageli on just viimased määravaks meetodite valikul. On arusaadav, et pühapäevakoolides noortele pakutav on erinev avalike teenustena noortele pakutavatest tegevustest. Teisalt on noorsootöö tulemusliku korraldamise seisukohalt igal juhul oluline, et noortele oleks tagatud adekvaatne teave sellest, milliseid võimalusi pakutakse, kui seegi, et toetataks noorte…

Loe edasi

4.3. Lastetöötegija kutse-eetika – mis ja milleks?

Eetika on teadusaru, mis kõige lihtsamalt väljendades uurib inimeste arusaamu õigest ja valest, heast ja halvast. Kutse-eetika on ühe kutseala süsteemselt kujundatud arusaam sellest, kuidas on professionaalselt õige toimida. Nii nagu professionaalne identiteet on osa inimese terviklikust identiteedist, mis areneb ja mida on vaja arendada kogu elu vältel, nõnda on ka refleksioon kutse-eetika küsimuste üle kestev protsess. See peaks kuuluma vältimatu osana nii üksikisiku kui ühtse eesmärgi nimel tegutseva meeskonna tegevuste hulka. Paljudel kutsealadel on…

Loe edasi

4.4. Kasutatud ja soovitatav kirjandus

RAAMATUD Eetika koodeksite käsiraamat. 2007. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus. JUUJÄRVI, Soile; MYYRY, Liisa; PESSO, Kaija. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi. KOKKONEN, Sari & Jarmo. 2008 Kasvattajan ammatti-identiteetti ja persoonallinen kasvu. –Porkka, Jouko, toimetaja. Johdatus kristilliseen kasvatukseen. Helsingi: Lasten Keskus.   INTERNETIVIITED Eesti Noorsootöö Keskus; külastatud 13. detsember 2011. Eesti õpetajaeetika koodeks; külastatud 13. detsember 2011. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus; külastatud 13. detsember 2011. Huvikooli seadus; külastatud 13. detsember 2011. Kirikute ja koguduste seadus; külastatud…

Loe edasi